Autentiskt Ledarprogram

Nedan följer en ledarenkät som är uppbyggd på berättelser utifrån olika situationer som en ledare möter i sin vardag. Gemensamt för nedanstående situationer och frågor och är att det inte finns något som är rätt eller fel. Berättelserna syftar till att skapa en mer generell bild av olika situationer för att sedan handla om personen (NN) som enkäten gäller. Svaren kommer inte vara underlag för någon personlig feedback utan endast hanteras i denna enkät och sammanställas som en dokumentation till (NN). Önskvärt är att du berättar öppet om din bild av (NN) i nedan givna situationer.

Du väljer själv hur anonym du vill vara, hur du skriver och vilka exempel du väljer att lyfta fram.

Fråga 1. Enskilt & i grupp
Det finns arbetsuppgifter i vardagen som går att lösa på en mängd olika sätt. Antingen kan det vara så att ledaren i många fall, föredrar att lösa uppgifter enskilt, eller alternativt att han/hon i högre utsträckning involverar sina medarbetare.

Hur tycker du att NN agerar generellt i liknande situationer?

Ge gärna exempel. Beskriv med ord eller hela meningar:

Fråga 2. Självkontroll
Ibland uppstår det stressade situationer i vardagen. Uppgifter ska lösas och resultat uppnås. Vi har alla olika uttryck för hur vi reagerar mot vår omgivning. Vissa kan uttrycka sig starkt med att öppet visa irritation och snabbt dirigera andra hur de ska göra. En annan stil är att uttrycka sig mer behärskat och undersöka situationen innan de agerar.

Hur tycker du att NN agerar generellt i liknande situationer?

Ge gärna exempel. Beskriv med ord eller hela meningar:

Fråga 3. Tillit och ansvar
Många arbetsplatser är alltid under utveckling. Det kan handla om allt från arbetsrutiner, inköp, arbetsfördelning till hur morgonmötena organiseras. Det är inte sällan som ledaren bidrar till hur detta sker. Vissa ledare föredrar att tillämpa andra medarbetares erfarenheter för att utveckla verksamheten, medan andra tycker det är enklare att göra allt själva och ta på sig hela ansvaret.

Hur tycker du att NN agerar generellt i liknande situationer?

Ge gärna exempel. Beskriv med ord eller hela meningar:

Fråga 4. Planering och flexibilitet
Det pågår ett inplanerat veckomöte eller en liknande situation på jobbet och en mängd saker som berör flera diskuteras samtidigt. Alla tycker att deras egna hjärtefrågor är de mest viktiga. Vissa ledare som håller i mötet föredrar att noggrant ge alla frågor lika stort utrymme. Andra prioriterar det som de själva anser är viktigast för alla.

Hur tycker du att NN agerar generellt i liknande situationer?

Ge gärna exempel. Beskriv med ord eller hela meningar:

Fråga 5. Beteende i förändring
Det har kommit nya direktiv från ledningen som innebär förändringar för alla. Vissa i arbetsgruppen tycker att det behövs, medan andra tycker att allt var perfekt tidigare. Nu ska alla få den nya informationen i ett öppet möte. Ett sätt för vissa ledare kan vara att kommunicera informationen på ett instruerande och rakt sätt där budskapet handlar om vad som beslutats. Andra kan exempelvis skala bort litet information och prata mer om hur det påverkar hela gruppen i stort, både praktiskt och känslomässigt.

Hur tycker du att NN agerar generellt i liknande situationer?

Ge gärna exempel. Beskriv med ord eller hela meningar:

Fråga 6. Ta beslut
Tänk dig att det är ett beslut som måste tas av ledningen. Ytterst ansvarig för att någonting skall hända är din närmaste chef. För chefen finns det olika vägar till beslut. Antingen undersöks olika underlag och fakta insamlas för att kunna fatta ett tryggt beslut. Ett annat tillvägagångsätt är att chefen fattar ett snabbt beslut som han anser är rätt för stunden, utifrån rådande förhållanden.

Hur tycker du att NN agerar generellt i liknande situationer?

Ge gärna exempel. Beskriv med ord eller hela meningar:

Fråga 7. Emotionell Intelligens
Tänk dig att du är i ett enskilt samtal med din chef, samtalet handlar om något som rör din personliga situation. Här finns det ledare som intresserat och öppet möter dig och dina frågor och frågar hur du känner inför situationen. Andra föredrar en viss distans och håller sig till företagets policys och riktlinjer.

Hur tycker du att NN agerar generellt i liknande situationer?

Ge gärna exempel. Beskriv med ord eller hela meningar:

Fråga 8. Hantera feedback
Då och då faller inte projekt eller nya initiativ ut som man tänkt sig. Tänk dig just en sådan situation på jobbet och att det är din chef som initierat projektet från början. Missnöjet pyr från några av medarbetarna, dig själv inräknat. I era ögon riktas viss konstruktiv kritik mot chefen som reagerar. Men hur reagerar han/hon? Tänk dig gärna även in i en tvärtomsituation som handlar om positiv feedback och reaktioner på det.

Hur tycker du att NN agerar generellt i liknande situationer?

Ge gärna exempel. Beskriv med ord eller hela meningar:

Ditt namn (frivilligt)

Namn på person/ledare som enkäten avser

Övriga reflektioner av värde